"תושגר" אשונב םינווגמ םירמוח םכרובע ופסאנ הז רתאב .תלעות םהב ואצמתש םיווקמ ונא ןליאו הלדא ,לכימ ,ימענ ה"ב  תושגר אשונב הדימל ירמוח-  בלבש םירבד לע   .םירפסו םיריש , םירופיס- םייתונמוא םיטסקט רקיעב אשונב םירמוח    .החמשהו ,סעכה  :םה זכרמב םיגצומה  םיירקיעה תושגרה :זכרמה הנבמ  .אשונב רצק  ינויע עדימ  .םידבועמ םיטסקט לש םיקורס םירמוח  . אשונב טנרטניא ירתאל םירושיק .רפסב עיפומה יזכרמה שגרה פ"ע םיגווסמ םידלי ירפס לש תומש i290030@gmail.com  -  Ilan Nagar - רגנ ןליא